LIG

Waarom de LIG?
De Lijst Irrationele Gedachten is noodgedwongen ontwikkeld, omdat er ten tijde van de ontwikkeling van de interventies SoVa op Maat en AR op Maat geen adequaat instrument beschikbaar bleek te zijn om de irrationele gedachten van jongeren in kaart te brengen. De vragenlijst ‘Hoe Ik Denk’(HID) was in die periode nog niet vertaald naar het Nederlands. Daarnaast focust de HID zich uitsluitend op irrationele gedachten die zelfgericht zijn en leiden tot externaliserende gedragsproblemen. Er wordt niet gekeken naar gedachten die leiden tot wantrouwend gedrag of subassertief gedrag. Terwijl deze gedachten ook een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen en in stand houden van (ernstige) gedragsproblemen.

De Verkorte Lijst Irrationele Gedachtes
De LIG is ingekort tot de Verkorte Lijst Irrationele Gedachtes (V-LIG). Het is nu een korte vragenlijst die in ongeveer 10 minuten in te vullen is. De irrationele gedachten van een jeugdige kunnen derhalve snel en eenvoudig worden geïnventariseerd en gemonitord. Het instrument biedt bovendien de mogelijkheid om zicht te krijgen op welke type irrationele gedachten ten aanzien van agressief (externaliserend), subassertief (internaliserend) en wantrouwend gedrag een rol spelen bij gedragsproblemen. Dit is essentieel, omdat bij jeugdigen met agressieproblematiek vaak ook sprake is van internaliserende problemen (Youngstrom, Findling, & Calabrese, 2003) en irrationele gedachten gerelateerd zijn aan wantrouwend gedrag (Orobio de Castro, 2007). Bovendien komt het de focus van de behandeling ten goede als inzichtelijk is welke specifieke irrationele gedachten gerelateerd zijn aan de (agressie)problematiek (Sudak, 2006).

De V-LIG (18 items) wordt standaard gebruikt bij jongeren die het ARopMaat-programma volgen om de aard en ernst van specifieke irrationele gedachten bij adolescenten met gedragsproblemen vast te stellen en veranderingen te evalueren. De V-LIG heeft ecologische validiteit, aangezien het instrument in de klinische praktijk is ontwikkeld. Een confirmatieve factoranalyse toonde aan dat de constructvaliditeit voldoende was; het meetmodel had een acceptabele fit en bleek (metrisch) meetinvariant voor sekse en etnische afkomst (allochtoon versus autochtoon). Aangezien de V-LIG (metrisch) meetinvariant is voor sekse, kan ervan worden uitgegaan dat de vragen door zowel meisjes als jongens op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. Eventuele verschillen in uitkomsten tussen meisjes en jongens lijken dus niet te worden veroorzaakt door het instrument. Het onderling vergelijken van jongens en meisjes door middel van bijvoorbeeld gemiddelden is daarmee verantwoord. Dit geldt in mindere mate ook voor verschillen in etnische afkomst (allochtoon versus autochtoon). De studie liet verder zien dat de interne consistentie en de convergente validiteit voldoende tot goed waren. De V-LIG bleek vrij ongevoelig voor leeftijd en intelligentie, maar was wel gevoelig voor sociale wenselijkheid bij gedachten die mogelijk leiden tot agressie of rechtvaardiging van gedrag. De concurrente validiteit tot slot was redelijk, met uitzondering van gedachten die mogelijk leiden tot subassertief gedrag. Deze gedachten bleken slechts laag te correleren met het (gelijktijdig) vermijden van lastige situaties.

De langere versie van de LIG kan voor volwassenen worden gebruikt.