AR op Maat (Ambulant) Volwassenen

Inleiding
Er bestaat inmiddels ook een ARopMaat versie voor cliënten die volwassenen zijn zowel voor de klinische als ambulante setting. Deze versies zijn ontwikkeld door Dr. L.M. Hoogsteder en verbeterd en doorontwikkeld in samenwerking met Prof. Dr. Stefan Bogaerts en diverse behandelaren van de Waag, van der Hoeve kliniek, het Dok en de Kijvelanden. De doorontwikkeling is gesubsidieerd door KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg; www.kfz.nl). De versie voor volwassenen mag daardoor vrij worden gebruikt, mits er aan de opleidingseisen is voldaan en de programma-integriteit wordt gewaarborgd. De ambulante versie voor volwassen is in 2015 voorlopig erkend door de Erkenningscommissie. Er bestaat sinds januari 2017 een versie voor volwassenen met een LVB. Deze versie is eigendom van Larissa Hoogsteder, de Waag, en Humanitas.

Doelgroep
De Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat) voor volwassenen is bedoeld voor mannen en vrouwen met (ernstige) agressieproblematiek en een matig of hoog recidiverisico. Cliënten die voor de interventie in aanmerking komen hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren hanteren van hun agressieve gevoelens en/of gedrag. Het agressieve gedrag wordt onder andere in stand gehouden door algemene criminogene risicofactoren. De cliënten hebben te kampen met reactieve agressie en/of proactieve agressie, maar vaak gaat het om een combinatie van beide. De agressie is veelal onderdeel van een psychosociale en/of bio-psychiatrische problematiek, waarbij erfelijkheid en biochemische afwijkingen aan de orde kunnen zijn. Vaak is er ook sprake van cluster-B persoonlijkheidsstoornissen.

Doelen
Het primaire doel van de ARopMaat voor volwassenen is het verminderen van de criminogene risicofactor: ‘disregulatie van agressieve gevoelens en gedrag’ en het verminderen van de kans op recidive. Dit doel wordt bereikt door aan diverse subdoelen te werken.

Aanbod
ARopMaat voo volwassenen is een responsief zorgprogramma dat om tot verandering te komen, gebruik maakt van de RNR-principes. Het is toepasbaar voor een brede doelgroep die te kampen heeft met (ernstige) agressieproblematiek, maar die varieert in recidiverisico (matig tot hoog), wisselwerking in achterliggende problematiek en aanwezige risicofactoren en leerstijl. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen (dramatherapeutische technieken en aangepaste mindfulness oefeningen), waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Het betrekken van het netwerk en eventuele partner is relevant voor het waarborgen van de continuïteit en veiligheid.

De ARopMaat voor volwassenen is een modulair programma, er wordt per cliënt bekeken welke optionele modules van toepassing zijn. De ambulante versie bestaat uit onderstaande modules:

 1. Intromodule (motiveren / agressieketen; standaard)
 2. Netwerk (standaard)
 3. Stressreductie (optioneel)
 4. Impulscontrole (optioneel)
 5. Beheersingsvaardigheden (standaard)
 6. Invloed van het denken (standaard)
 7. Waarnemen en Interpreteren (ambulant eventueel in groep; optioneel)
 8. Emotieregulatie (optioneel)
 9. Conflicthantering (alleen ambulante versie, eventueel in groep; optioneel)
 10. Module Oplossingsvaardigheden (alleen ambulante versie, optioneel)
 11. Module Partner in Beeld (optioneel)

De klinische versie heeft een uitgebreide groepsmodule met aandacht voor conflicthantering, waarnemen en interpreteren en morele dilemma’s.

Tijdsduur
Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het leertempo van de cliënt, zal de behandeling 5 maanden tot anderhalf jaar duren. Het programma wordt minimaal wekelijks aangeboden, maar meestal is dit (tijdelijk) vaker. De duur en frequentie is afhankelijk van het recidiverisico, de leerstijl, hardnekkigheid van de problematiek en de mate waarin er sprake is van acute risicofactoren. De maximale behandelfrequentie is drie keer per week.

Randvoorwaarden
Per instelling wordt een programmaverantwoordelijke (PV) aangesteld die verantwoordelijk is voor de programma-integriteit. De PV volgt jaarlijks minimaal twee PV-dagen;

 1. Per instelling zijn minimaal twee ARopMaat-behandelaren actief;
 2. Behandelaren hebben de basisopleiding gevolgd;
 3. Er wordt maandelijks intervisie gevolgd;
 4. De ARopMaat-behandelaren bieden aan minimaal twee cliënten per week ARopMaat (mag ook gecombineerd met de jeugdversie).

Terug